Ing. Aleš Onderek
kierownik oddziału certyfikacja wyrobów
Brno

e-mail:
tel.:
mobil:

onderek@szutest.cz
+420 541 120 507
+420 602 566 188

Ivana Moravcová

e-mail:
tel.:
mobil:

moravcova@szutest.cz
+420 483 348 131
+420 724 339 546

wyroby

Główną wartością dodaną, którą Państwu oferuje SZU w zakresie certyfikacji wyrobów, jest kompleksowość usług. Wszelkie czynności związane z certyfikacją zapewnimy dla Państwa sami, co wyraźnie skróca czas trwania pomyślnego ukończenia certyfikacji i obniża koszty certyfikacji.

SZU jest uznanym laboratorium dla całego szeregu znaków certyfikacyjnych, jak na przykład znak CSA, Q EHPA, KEYMARK,DVGW, KCs lub S-mark. Jest także akredytowanym laboratorium w systemie certyfikacji MCS oraz UIAA.

SZU oferuje też swój własny Znak SZU, który informuje klienta końcowego o tym, że dany produkt był certyfikowany, oceniany lub testowany przez wiarygodny i silny organ certyfikujący o szerokich kompetencjach międzynarodowych.

 

Opis Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
wyroby budowlane (CPR) Regulation (EU) No 305/2011
urządzenia na paliwa gazowe (GAR) Regulation (EU) No 2016/426
środki ochrony indywidualnej (PPE) Regulation (EU) No 2016/425
Opis Dyrektywa UE
niskonapięciowe urządzenia elektryczne (LVD) (2014/35/EU)
kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) (2014/30/EU)
sprawność kotłów ciepłowodnych (BED) (92/42/EWG)
urządzenia ciśnieniowe (PED) (2014/68/WE)
proste zbiorniki ciśnieniowe (SPVD) (2014/29/EU)
urządzenia maszynowe (MD) (2006/42/WE)
Zabawki (TOYS) (2009/48/WE)
wyroby z punktu widzenia emisji hałasu(NED) (2000/14/WE)
bezpieczne funkcjonowanie i obsługa maszyn, urządzeń technicznych, instrumentów i narzędzi (89/655/EGW)

    

SUMMARY OF NOTIFICATIONS OF NOTIFIED BODIES IN NANDO HERE
APPLICATION TO BE DOWNLOADED HERE